Di nommu fozzu Asdrubale

A carthi pèssi diggu di ciamàmmi Lino ma d’innòmmu fòzzu Asdrubale. Pagòsa mi ciammu Asdrubale? Misthéru. Un misthéru chi cunnosci soramènti ca mi l’ha accriccàddu: mamma, a dilla tutta. Lu méu nascimèntu l’abìa dinunziaddu sóru in municipiu; lu parracu no m’abìa vuruddu battisgià: dabboi tantu zirchà, no abìa acciappàddu nisciùn santu chi si ciaméssia Asdrubale. […]

Read more

Ad Alice chi piégni

Candu vèggu l’occi toi di pièntu di ripiglià mi vèni li curòri pa’ ischururì la to’ marincunia e alluntanà li tói tènnari duròri. No trattarìsthia viòra o ciarischuru o lu tristhu ambrarìnu d’un tramòntu… mancu lu guasi nótti ulthramarinu, ma di li péri tói lu ciaru méri, di l’anni tói lu vèrdhi cristhallinu, li rissòri […]

Read more

Néippuri e puisia

Li vèrsi chi m’affòllani la mènti so’ tanti ma piatti che li néippuri chi dassani rusari d’óssi in bòcca e a fini di la fini un dòzzi niènti. Vurìstia divintà véru pòeta ed invintà puisì di l’altru mòndu, a li nuari lialli una par una e mandàlli luntanu, ni la luna. Pai te sarìstiani, méa […]

Read more

Un althru invèrru

No timì, fiòri méu, si tòrra invèrru: muntagni arésthi abèmmu ischumpassaddu raddini e isthrani, di li vólthi uschuri; cu li vènti lamentósi di maisthrari, cu li vaghi mamènti di sirènu. «È vanu, ti dizia, lu nósthru viaggiu: a còsa sévvi andà incòntru a li furriani pa’ zirchà un fini chi còsa sia no sai?» Tu […]

Read more

Li sigurànzi di Don Fedele

Augusto si n’era andaddu par un isgiabiddu accidènti chi cumènti l’accidènti isgiabiddi di li vólthi finini in tragèdia. Era lu più mannu di la nósthra ipinniccàdda “Cumpagnia di lu trentasetti” (di cussì ciamàmami la nósthra cumbriccura), di siguru un cumandanti, massimu da candu abìa mézzu abbandunaddu chissa ghènga di pizzinnòtti pa’ fa lu “mannu”. Li […]

Read more

I’ lu tramòntu

I’ lu tramòntu, candu una luna pallida fazi da ipicciu a la séra di la vidda e l’òmbri aiséttani a la cua chi si caimmia di li méi trimutti lu prinéttu, dubbiósa cumenti l’ipiranzia la prima isthèlla mi cònta di lu mòndu luntanu undi tu sei. Tempu n’è passaddu… anni: n’aggiu assai più di canti […]

Read more

Cinema a curòri

Lu tèmpu è isthranu, si ni vóltha a maru e l’intragnósa “còda di la jatta” z’avvisa chi dubarà farànni l’aria. I’ l’orizzònti blu d’Abba Currenti è ciara l’Asinara, da maisthrari; un drappéllu d’anàddi in fira indiana assòlcha l’aria in zèrcha di l’isthàgnu, e finamènta un gréggi impiubaraddu lamintèndisi dassa la pasthùra… Mandèmmu a la bonòra […]

Read more

Lu vinu

A me lu vinu mi piazi billu “al bacio”, a bocc’ampulla, ad agasthóru piènu: no impórtha sia zirriagga o cannunaddu bastha chi tignia l’ugni, chi sia niéddu. Lu sòggu, no è còsa di signòri chi lu fiaggani prima d’attasthallu e lu jirani ischaldhèndisiru in manu; l’isciucchitèggiani in bòcca a succiaddura, fazini una faccia ischifilthòsa chi […]

Read more

Cu la mènti a bazinédda

Vizinu a me, cumènti dugna séra addananzi a la véccia ziminèa, ti n’isthai cun d’un fa pinsamentósu, la faccia isthracca di la dì chi fini. Ti cunnòsciu, ti sentu prinitósa: po’ assè chi di me tu ti ripòsi punèndi mènti forsi a cosi andaddi… E ca lu sa! Ca sa si soggu ancóra lu primu […]

Read more

Mèngu di mari

Culthivu frutti di mari e li rigaru… Cu la méa barcha da la véra bianca tèndu la randa abà ch’è giunta séra affundèndi e dèndi vóltha l’òndi azzurri comu un assulchadòri cu’ la tèrra. Si è luna bòna, m’appròntu a siminà: n’accógliu isthèlli da zéru e poi l’ipagliu inciarèndi lu mèu campu trimuranti di sèmini […]

Read more

Torra ancóra Naddari

L’anima friddurósa solcha l’aria poi lévia lévia s’aggira pa’ la casa. È tempu di Naddari e più no soggu canti n’aggiu fattu… Tanti cun te, e so’ chissi chi no póssu, né soggu immintiggà, tutti prizzisi, eppuru assai divèssi: sireni puru candu buriadda la vidda era cun noi. V’era attésa di féstha i’ li carréri, […]

Read more

E aiséttu nótti

No ciamba la dì d’oggi, è paru paru all’althri… Una lavadda, una pittinadda, un’ucciadda a la “Nóba” pa’ vidè ca ha finiddu li dì sói: isthravaganza di ca è prontu a punì fattu. Poi a lu balchoni a figgiurà curori: li rui di lu saimmèntu, lu blu di la marina, lu grogu di la rèna, […]

Read more

Cun l’ócci ciari ammèntami

Cun l’ócci ciari ammèntami e pizzinnu: eu cussì era la dì chi ti vidési tuttaunóra innamurèndimi di te. Ammèntaddi li basgi a còri mancu i’ li tènnari nósthri primmi séri, li carigni ansimanti ni li nótti inciarinaddi di luna e di passiòni. La vidda, a vólthi, no è tutta in faradda, i’ l’azzaddi lu tèmpu […]

Read more

Tutti a cinema

Chissi sì ch’érani tèmpi! No passaba dumeniga chi babbu no mi déssia quindizi franchi p’andà a lu cinema di la Robus. Eu e Custhantinu, l’amiggu méu di carréra, z’iscìami chizzu chizzu a cabb’a sori pa’ pudé assé li primmi, chèn’immintigà li dui tazzitti di sèmini di zucca – chi li vindìa “Maisinimèssia” a l’intradda –, […]

Read more

Puisia a la bona

La méa è una puisia a la bòna cumènti lu pani fattu in casa. No pènsu in mannu: no n’aggiu gana, né lu sòggu fa. Pinsamènti sèmprizi li méi, mari no fazini a nisciunu, magari, a vólthi, sóramenti a me. Lu mondu lu vèggu cun l’ócci di criaddura, sempri lu matèssi e chi no ciamba […]

Read more

Li limoni

Li limòni l’assèntu a unu a unu i’ la banca, accòsthu a lu balchòni, che rugosi ritratti di la luna. Li cogliu ni l’ori di tramòntu da li ratti di la veccia limunera prima chi lu bugiu si li furia ischurèndiri cumènti luna noba. Pinti a luzi finta d’un lampiòni fazarani cumpagnia a li pinsamènti […]

Read more

Notti di luna istrana

Vizièggiami cun carigni, córi méu in chista nòtti da la luna istrana pièna di dòzzi méri e di prinétti… Ivrasiami: azzèndimi d’amòri fra l’arènu drummiddu di li fiòri e lu cantu di grigliuri istunaddi ma appassiunaddi guàsi da murinni; mamènti vurarìstia attastà ancòra di chista vidda méa chi s’alluntana… E s’alluntana puru lu curaggiu, pròpiu […]

Read more

Tiritéra

Anima méa criaddura di fòri e tirighètti, marrócuri e sunètti, di murighèssi arésthi, di sònni ad ócci abérthi. Anima méa grambiòna d’amòri attuntunadda, la mènti attambainadda, chi sussa, chi batóstha par una jattamórtha! Anima méa avviridda caipidda da duròri da insanghinà lu córi, firiddi arriniggaddi, piagaddi, mai sanaddi. Anima méa maradda carradda a l’ipidari p’assussigà […]

Read more

La mégliu amigga méa

È da una vidda chi zi cuniscimmu… sarani già tre anni, amigga méa. Ma chi dòzzi macchìni ch’è pai me lu mòndu di li fòri e di li canti, chisthu mòndu di pupìa fattu di te! “Nonno, vieni a giocare, nonno” E sott’a l’aiburu biancu di sirenu abriri eu t’aggiuddu a piglià li fiòri di […]

Read more

Chiéttaddi córi

Chiétaddi córi, sènti: t’è fabiddèndi l’anima chi vibi umpari a te i’ la matèssi casa di chisthu sunniadòri, maccu invintòri d’aria, di niènti, d’illusiòni. Lu soggu, è cuipa méa si deb’isthà currèndi sèmpri a prissiòni altha e a brinchi e a mancamènti: ma, un poggu, pensa a te… Pasa, ma no drummiti, ‘chi tèmpu vi […]

Read more

Noi dui, a séra

No datti pinsamèntu, córi méu si sèmmu sóri e a séra. Erami in dui – t’ammènti? – e, in régura cun Déu, z’abèmmu piènu la casa di figlióri. Tutti be’: sani… dugnunu a còntu sóiu… No sei cuntènta? È abà giunta l’óra di sunnià; no dumandammi còsa: tanchèmmu l’ócci e chèna piglià sònnu sunnièmmu magari […]

Read more

Carasòri a mari

A carasòri, a vólthi, candu s’annéura l’ònda, d’imprubisu si fiònda fra li vaganti nui lu ciarori d’un lampu, quasi un raffiu di luzi, un’idèa di sòri chi s’isciara in mari. A carasòri, a vólthi, candu l’ammèntu è lènu, d’imprubisu s’aggruma fra li vaganti néuri un pinsamèntu léviu, fòrsi un raffiu d’amòri, un arènu di córi […]

Read more

Lu saòri di la séra

A lu vurè di Déu passu ind’un óru l’óri a abbà un dóru in fiòri chi è sóru méu, chi mi ripira l’aria. No v’è più gana di puisia e di sòni: a mènti sana pudi’abé, po’ assè, li méi mamènti pa’ li sintimènti; éra lu poggu ch’éra ed éru lu chi éru e chèna […]

Read more

Poeta

Li parauri chi dugna dì zi dimmu, li di tutti li dì, chissi di sempri, a volthi bioddi, a mamenti aresthi, so’ li matessi chi ti dizia una dì, poeta pa’ te soru, e ch’intindì, dizendi ch’era un deu. L’assintaba a l’inventu a una a una, e di rigaru ti mandaba fiori di giunchigli e […]

Read more

L’atugnu inde noi

Tébiu è ‘nde noi l’atugnu da l’aggrumàddi nui, da li pàmpini rui. Lu suipirósu atugnu tigni a marincunia lu chi crédi alligria. Acchì da noi l’atugnu ha di l’isthrani appènti: ripiglia vaghi ammènti, fèndiddi rividì frammènti d’althri dì; tu ti priguntarai si l’ai vividdi mai. Li vivì po’ assè a séra – éra di primabéra […]

Read more

L’Anima

V’è dischussiòni pa’ riguardhu a l’Anima: s’isisthi oppuru no. Cunvinti munsignori d’eba santa, sighiddi da scinziaddi e prufissori, si pèrdhini in un mari di fabéddi. Vi so’ chissi chi l’hani già pisadda: “Tre grammi appèna!”; althri, siguri ch’è una fòra: “Chissu pésu è sudori di la morthi!” Eu soggu avvéru cumènt’è la fatta: l’Anima isisthi… […]

Read more

Posts navigation